AKTUALITY Z ČECH

AKTUALITY Z ČECH

Vrchní soud uzavøel kauzu Srba

Za objednání vraždy novináøky Sabiny Slonkové potvrdil soudce Karlu Srbovi 8 let. Nikomu z pìtice obžalovaných výši trestu nezmìnil. Došlo pouze k dílèím zmìnám. Jiøí Pavlík dostal navíc k podmínìnému trestu pokutu 25 tisíc korun za prodej semtexu. Soud také zrušil èást verdiktu, která zabavovala Srbovi støelné zbranì. "Srba je nikdy legálnì nevlastnil, proto mu nemohou být rozsudkem vyvlastnìny", øekl soudce. Žaloba stále požadovala zvýšení trestù pro jejich vysokou spoleèenskou nebezpeènost.

Èeská televize ruší øadu cenných poøadù

ÈT v pøíštím roce zruší výrobu desítek poøadù vlastní tvorby a ukonèí i spolupráci na nìkolika externích projektech. Dùvodem je podle ÈT nedostatek finanèních prostøedkù. Škrty podle ÈT postihly všechny žánry a oblasti. V pøíštím roce tedy diváci neuvidí poøady Kinobox, Filmopolis, Noc s Andìlem, Z oèí do oèí, Pøedèasná úmrtí, soutìž O poklad Anežky Èeské a mnoho dalších. Škrty zasáhnou také tvorbu Televizního studia Brno a Ostrava. Nevzniknou ani dva velké filmy, na nichž si ÈT tolik zakládala - pøíbìh Lídy Baarové èi pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký. ´Vedení ÈT se pro škrty rozhodlo poté, co televize vyèerpala svùj rezervní fond a hrozila jí v pøíštím roce ztráta až 300 milionù korun. Generální øeditel ÈT Jiøí Janeèek zároveò oznámil, že televize v pøíštím roce propustí nìkolik set zamìstnancù.

Nezamìstnaní dostanou podporu jen obtížnì

Vláda  schválila nový zákon o zamìstnanosti. Pokud budou souhlasit zákonodárci i prezident, nezamìstnaní získají podporu jen, když v posledních tøech letech odpracovali nejménì 12 mìsícù. Podmínka by mìla platit i pro absolventy škol. Firmy, které pøiiíjmou absolventy škol, matky po mateøské dovolené, postižené èi lidi nad 50 let, mohou dostávat ètvrt roku pøíspìvek na jejich zapracování ve výši poloviny minimální mzdy. Další zmìny nastanou ve výši vyplácené podpory v nezamìstnanosti. Nový zákon zároveò zakáže práci dìtí do 15 let. Èinnosti umìlecké, kulturní, sportovní za peníze a úèinkování v reklamì jim bude povolovat úøad práce.

USA požádaly o kopii zatykaèe na Koženého

Spojené státy požádaly minulý týden èeské orgány o pomoc v kauze bývalého šéfa harvardských investièních fondù Viktora Koženého, který je trestnì stíhán jak v Èeské republice, tak v USA. Èeská republika vydala mezinárodní zatykaè na Koženého i na bývalého pøedsedu pøedstavenstva Harvardského prùmyslového holdingu Borise Vostrého v øíjnu. Kožený žije na Bahamských ostrovech, Vostrý ve støedoamerické Belize. Jsou stíháni jako uprchlí kvùli rozsáhlému podvodu. Podle státního zástupce, který kauzu dozoruje, vydání mezinárodního zatykaèe nijak nesouviselo s nedávným americkým obvinìním Koženého ze zpronevìry. Kožený mìl podle amerického žalobce pøed šesti lety vylákat od amerických investorù 182 milionù dolarù s tím, že je výhodnì investuje pøi privatizaci v Ázerbájdžánu.

Metro se chlubí novými stanicemi

V èervnu pøíštího roku se otevøe nová stanice pražského metra, která pøiblíží sídlištì Severního Mìsta. Stanice Kobylisy bude totiž první raženou jednolodní stanicí u nás. Dalším unikátem trasy jsou tunely pod Vltavou. Byly postaveny neobvyklou technologií. Stavbaøi vybetonovali dva tubusy na bøehu v suchém doku a poté vysunuli zeminu do vyhloubené rýhy ve dnì øeky. Dopravce oèekává, že metro pøepraví dennì kolem 100 tisíc lidí a ulehèí tak autobusové dopravì. Na dokonèovaný úsek do Ládví plynule naváže výstavba další èásti trasy C na Prosek a do Letòan. Ta by mìla být dokonèena v roce 2008. 

S komunisty se nemluví

V pražském Karlínì se znovu uskuteènil koncert S komunisty se nemluví. Na pódiu se bìhem veèera objevily kapely Lucie a Kryštof, písnièkáøi disentu Jaroslav Hutka a Vlastimil Tøešòák a mnoho jiných. Podle organizátorù chce akce upozornit na narùstající vliv komunistù na politické scénì i ve spoleènosti. Komunisty ale akce pøíliš netrápí. Není divu, když jejich volební preference stále rostou.       

-va-

Kam dál?