CONSULATE – GENERAL OF THE CZECH REPUBLIC SYDNEY

169 Military Road,  Dover Heights  NSW  2030,   
fax: 02 9371 9635,   telephone: 02 9371 0860
e-mail:sydney@embassy.mzv.cz, website:www.mzv.cz/sydney
                                                                                                                        Sydney, 23.9.2005

Vážení krajané,

dostávají se k Vašim rukám další z informací Generálního konzulátu České republiky v Sydney.

Obsah:

1. Konzulární informace – pasová agenda
2. Dokumentační projekt určený aktivním odpůrcům nacismu
3. Finanční  dary krajanským klubům a asociacím
4. Udělení ceny Gratias Agit 2005  
5. Prezentační akce České republiky – Malá Velká Země
6. Vydání knihy generálporučíka Vladimíra Nedvěda

1. Konzulární informace - pasová agenda     

Na jaře tohoto roku došlo k vydávání nových cestovních dokladů ČR svyznačením členství České republiky v Evropské unii. Mnozí z vás tentocestovní doklad prostřednictvím našeho generálního konzulátu jižobdrželi. Znovu upozorňujeme na skutečnost, že tento nový cestovní pasje naprosto rovnocený původnímu typu cestovních pasů ČR bez vyznačeníčlenství ČR v EU. I s tímto původním a stále platným cestovním doklademmůže jeho držitel cestovat po zemích EU a má naprosto stejné práva apovinnosti jako držitel novějšího typu.

Není proto žádný důvod žádat o výměnu cestovního pasu původního typu za novější před vypršením jeho úřední platnosti.

V souvislosti s pasovou agendou rovněž upozorňujeme na novinku platícíod začátku tohoto roku a spočívající v tom, že žadatel o nový cestovnídoklad se musí na žádosti vždy podepsat plným jménem tj. jméno ipříjmení. Bez plného podpisu není žádost o cestovní doklad platná.

Významnou změnou v pasové agendě, jež byla schválena Evropskou uniiíbude, že  cestovní pasy všech států Evropské unie budou v  budoucnuopatřeny biometrickými prvky, jako je biometrické zobrazení obličeje adigitální zpracování otisku prstu. Toto rozhodnutí je závazné i proČeskou republiku.

Generální konzulát ĆR v Sydney byl vybrán jako jeden z prvníchzastupitelských úřadů ČR v zahraničí za účelem zavádění těchto novýchbiometrických prvků do praxe.

S nainstalováním potřebných zařízení a jejich zprovozněním pro prvnífázi tj. digitální zobrazení obličeje žadatele, se počítá pravděpodobněod srpna roku 2006. 

Bližší informace vám sdělíme s dostatečným předstihem po definitivnímdoladění detailů nového procesu a schválení všech potřebnýchprováděcích předpisů.

2. Dokumentační projekt určený aktivním odpůrcům
nacismu

Rádi bychom vás rovněž informovali o novém projektu Vlády ČR jenž má zacíl dokumentovat osudy jednotlivých osob, aktivních odpůrců nacismu,kteří byli po skončení 2. světové války postiženi opatřenímiuplatňovanými v  Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu.

Projekt bude dokumentovat životní osudy těchto osob bez ohledu najejich současné místo pobytu a státní příslušnost. S ohledem naskutečnost, že mnozí z těchto osob odcházeli v inkriminovaném období dozahraničí, je velmi pravděpodobné, že někteří zvolili jako místo svéhodalšího života Austrálii nebo Nový Zéland.

Prosíme tedy, aby všichni pamětníci, kteří byli výše uvedenýmopatřeními postiženi a souhlasí s tím, že jejich životní příběh budezdokumentován, ať již v písemné formě, natočením hlasu či přímoprostřednictvím videonahrávky, aby kontaktovali Generální konzulát ČR vSydney, který o jejich zájmu navázat spolupráci bude informovatMinisterstvo zahraničních věcí ČR.

Česká republika má velký zájem zdokumentovat osudy postižených osob apřikládá tomuto projektu značnou důležitost. Případná dokumentace budetedy prováděna výhradně profesionálním způsobem při zachování všechpravidel pro badatelský přístup a zveřejněny budou pouze přesnědohodnuté části.

3. Aktualizovaná informace týkající se finančních darů MZV ČR          
krajanským spolkům a společnostem přátel v zahraničí

Dle obdržené informace z MZV ČR Generální konzulát ČR v Sydneyinformuje krajanskou komunitu v Austrálii, že přidělené finanční dary zMZV jednotlivým krajanským spolkům a společnostem přátel v Austrálii vroce 2005 je v souladu s platnými českými právními předpisy možnéčerpat i po 31.12.2005.

Nicméně dle usnesení vlády ČR č. 987 ze dne 20.7.2005 je MZV ČR povinnodo 31.1.2006 informovat vládu ČR o  poskytnutí finančních darů včetněúčelů, na které byly vydány. Z tohoto důvodu plyne povinnost prokrajanské spolky a společnosti přátel předložit Generálnímu konzulátu vSydney nejpozději do 15.1.2006  závěrečnou zprávu s výčtempoložek, na které byl, resp. ještě bude, peněžní dar využit. Pokud všakdojde k nečerpání finančního daru z  neobjektivních důvodů, je možné otuto částku případně snížit finanční dar na r. 2006, pokud o něj spolekžádá.


4. Udělení ceny Gratias Agit 2005 

Pro rok 2005 byla Ministrem zahraničních věcí ČR udělena cena Gratias Agit paní Zoře Šemberové z Adelaide.

Umělkyni, která neúnavně šíří a předává krásu české hudby, tance>>a umění dalším generacím v Austrálii. Gratulujeme paní ZořeŠemberové k  významnému ocenění a přejeme jí, aby byla stále tak čilá aaktivní při plném zdraví jako doposud.


5. Prezentace „Česká republika  – malá velká země“ v Sydney

Ve dnech 19.-22. října 2005 se bude konat v Sydney na Circular Quay vHarbour Overseas Passenger Terminal národní prezentace s názvem „Českárepublika – Malá Velká Země“. Tuto významnou akci pořádá společnostCzech-Australian Group o.p.s. ve spolupráci s  Ministerstvemzahraničních věcí České republiky, Ministerstvem průmyslu a obchoduČeské republiky a Magistrátem Hlavního města Prahy. Rozsáhlá výstavníakce představí v hospodářské části český průmysl reprezentovanýpředními českými podniky, strukturu české ekonomiky a  možnosti obchodníspolupráce mezi Českou republikou a Austrálií. Prezentace budedoprovázena Seminářem o obchodních a investičních příležitostech vČeské republice, který je pořádán ve spolupráci s  agenturou Austrade. Vkulturní části je jednou ze stěžejních hlavním městem zapůjčená amezinárodně oceněná expozice „Praha“, která reprezentuje Prahu jakoarchitektonickou perlu v srdci Evropy a současně Prahu jako významnékongresové, finanční a turistické centrum. Součástí expozice budevýstava výtvarného umění pod názvem 3 Czech Artists, výstava UNESCO apředstavení českých skladatelů vážné hudby (Smetana, Dvořák, Janáček).Na slavnostním zahájení vystoupí český pianista Jan Simon, který budehrát skladby českých autorů.


6. Vydání knihy generálporučíka Vladimíra Nedvěda          

Pan Vladimír Nedvěd, čs. letec z bitvy o Velkou Británii, čerstvěpovýšený prezidentem republiky do hodnosti generálporučík se na násobrátil s  prosbou o zveřejnění vydání jeho knihy „Byl jsem velitelem311 bombardovací  perutě“.
Tuto knihu je možno zakoupit prostřednictvím úřadu města Kyjova, Masarykovo nám., 697 22 Kyjov.


Vážení krajané,

v případě Vašeho zájmu o poskytnutí podrobnějších informací k výšeuvedené problematice či v případě Vašeho zájmu o jiné informace čitémata námi dosud nezveřejňovaná, obraťte se  na nás a my tatoVaše přání či požadavky zohledníme v našich příštích „INFORMACÍCH GK“.

S úctou

Ing. Jaroslav Doleček
Generální konzul

Kam dál?