EDITORIAL: Vianoèné dvojèíslo, Herald ON-LINE!!!

Už teraz urèite cítite váhu decembrového/januárového dvojèísla. Pripravili sme pre vás krásne èlánky o Vianociach, texty piesní, vianoèné recepty. Takto mohutné dvojèíslo je urèené aj pre januárových èitatelov, a tiež pre nás v redakcii aby sme si dopriali aspoò krátky oddych. Najbližšie èíslo heraldu bude v distribúcii až 2. februára 2004.
 
Pre najväèších fanúšikov Heraldu umožnujeme  prehliadnu

Kam dál?