EMBASSY OF THE SLOVAK REPUBLIC CANBERRA

EMBASSY OF THE SLOVAK REPUBLIC CANBERRA

47 Culgoa Circuit, O’Malley ACT 2606, ph:02 6290 1516, fax:02 6290 1755
e-mail:consul@slovakemb.aust.org, website:
www.slovakemb-aust.org


Rozhodnutím predsedu NR SR boli vyhlásene voľby do NR SR, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 06. 2006. Prvýkrát v histórii samostatnej SR majú možnosť zúčastniť sa volieb aj občania SR žijúci alebo zdržiavajúci sa prechodne v zahraničí. Podľa zákona č. 333/2004 o voľbách do NR SR môžu títo občania SR, ktorí v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku, hlasovať prostredníctvom pošty.

Zákon stanovuje 2 rôzne postupy, podľa toho, ak občania

- nemajú trvalý pobyt na území SR, alebo
- majú trvalý pobyt na územi SR a v čase volieb sa zdržiavajú mimo jej
územia.


Občania Slovenskej republiky, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky rozhodne pre voľbu poštou:

1) musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do osobitného zoznamu voličov musí zaslať na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, organizačné oddelenie, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t.j. 28.4.2006 (vzor žiadosti je v prílohe).

K žiadosti musí priložiť
a) čestné vyhlásenie, že nemá trvalý pobyt na území SR (v slovenskom jazyku),
b) fotokópiu časti platného cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi, alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve SR (POZOR – podľa platnej právnej úpravy platnosť Osvedčenia o štátnom občianstve SR je 6 mesiacov odo dňa vydania).

2) Na základe doručenej žiadosti so všetkými požadovanými náležitosťami
- bude žiadateľ zapísaný do osobitného zoznamu voličov a
- na adresu uvedenú v písomnej žiadosti mu bude (najneskôr 35 dní predo
dňom volieb, t.j. 13. 5. 2006) zaslané nasledovné:

- hlasovacie lístky, ktorých počet bude totožný s počtom
zaregistrovaných kandidátnych listín,
- obálka opatrená: odtlačkom úradnej pečiatky Mestská časť
Bratislava - Petržalka; obálka je určená na vloženie jedného
hlasovacieho lístka,
- poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpravy hlasovacieho
lístka,
- návratná obálka opatrená: - heslom „VOĽBA POŠTOU“,
- adresou Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka ako adresáta a 
- adresou voliča v cudzine ako odosielateľa.


Postup voliča po doručení hlasovacích lístkov a obálok

Vybrať jeden hlasovací lístok ....
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky a túto zalepí.

Prednostný hlas ....
Ak sa však volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. V prípade, že volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel kandidátov ako štyroch, na prednostné hlasy sa nebude prihliadať. Hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.

Vložiť hlasovací lístok do obálky ....
V každom prípade vloží volič hlasovací lístok do obálky (obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky: Mestská časť Bratislava-Petržalka) a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ....
Zalepenú obálku s hlasovacím lístkom vloží volič do návratnej obálky (opatrená heslom - VOĽBA POŠTOU, adresou prijímateľa a adresou odosielateľa) a túto odošle poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Na základe nej okrsková volebná komisia vo volebnej miestnosti vyznačí v osobitnom zozname voličov, že volič zaslal návratnú obálku, ktorú potom otvorí, vyberie z nej obálku s hlasovacím lístkom a vloží do volebnej schránky.
Odporúčame obálku odoslať doporučene (voličovi ostáva doklad o odoslaní zásielky). Poštovné uhrádza volič.
Do výsledku hlasovania sa započíta hlasovací lístok v obálke, ktorá bude doručená Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb, t. j. 16. 6. 2006.

Občania Slovenskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Ak sa občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia rozhodne pre voľbu poštou:

1) musí požiadať o voľbu poštou.
Písomnú žiadosť o voľbu poštou musí zaslať na adresu obecného (mestského, miestneho) úradu v mieste svojho trvalého pobytu tak, aby bola doručená najneskôr 50 dní predo dňom volieb, t. j. 28. 4. 2006 (vzor žiadosti je v prílohe).

2) Na základe doručenej žiadosti
- bude na adresu uvedenú v  žiadosti (najneskôr 35 dní predo dňom volieb,
t. j. 13. 5. 2006) zaslané nasledovné:

- hlasovacie lístky, ktorých počet bude totožný s počtom
zaregistrovaných kandidátnych listín,
- obálka opatrená: odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta,
mestskej časti); obálka je určená na vloženie jedného
hlasovacieho lístka,
- poučenie o spôsobe hlasovania - spôsob úpravy
hlasovacieho lístka,
- návratná obálka opatrená: - heslom „VOĽBA POŠTOU“,
- adresou obecného /mestského, miestneho/ úradu ako adresáta
- adresou voliča v cudzine ako odosielateľa,


Postup voliča po doručení hlasovacích lístkov a obálok

Vybrať jeden hlasovací lístok ....
Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky a túto zalepí.
Prednostný hlas ....
Volič môže niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku dať aj prednostný hlas. A to tak, že zakrúžkuje poradové číslo, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. V prípade, že volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel kandidátov ako štyroch, na prednostné hlasy sa nebude prihliadať a hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu.

Vložiť hlasovací lístok do obálky ....
V každom prípade vloží volič hlasovací lístok do obálky (obálka opatrená odtlačkom úradnej pečiatky obce, mesta, mestskej časti/) a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ....
Zalepenú obálku s hlasovacím lístkom vloží volič do návratnej obálky (opatrená heslom - VOĽBA POŠTOU, adresou prijímateľa a adresou odosielateľa) a túto odošle poštou. Na návratnej obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Na základe nej okrsková volebná komisia vo volebnej miestnosti vyznačí v zozname voličov, že volič zaslal návratnú obálku, ktorú potom otvorí, vyberie z nej obálku s hlasovacím lístkom a vloží do volebnej schránky.

Odporúčame obálku odoslať doporučene (voličovi ostáva doklad o odoslaní zásielky). Poštovné uhrádza volič.

Do výsledku hlasovania sa započíta hlasovací lístok v obálke, ktorá bude doručená obecnému (mestskému, miestnemu) úradu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom volieb,
t. j. 16. 6. 2006. 
-------
Kompletné informácie spolu s prílohami
sú občanom k dispozícii
aj na webovej stránke veľvyslanectva,
www.slovakemb-aust.org v slovenskej jazykovej verzii,
takisto na webovej stránke
Ministerstva vnútra SR,
www.civil.gov.sk 

Doplňujúce informácie môžu občania získať
aj prostredníctvom
e-mailu na adrese
ovr.svs.@mvsr.vs.sk
alebo na tel. čísle v SR, +11/421/2/4859 2311.

Kam dál?