HISTÓRIA: Kulturní a spirituální bohatství aborigincú (4. č

HISTÓRIA: Kulturní a spirituální bohatství aborigincú (4. č Ceremonie( Corroborees)

Domorodé ceremonie (známé většině lidemjako corroborees) jsoudramatické reprezentace v pantomimě a písni spropojením na mýtickou minulost kmenu. Tyto ceremonie plní mnohofunkcí a mají mnohoforem.

Tradiční ceremoniální rituály jsouchráněny všemi australskýmidomorodými lidmi. Liší se v  obsahu,stylu  nicméně byli a ještějsou podstatnou částí kulturyAboriginců v celé zemi, od jejíhohorního  konce, Kimberley,centrální a západní poušťě, Tiwiostrovů, Arnhem , Alice Springs až kdalekému jihu kontinentu.

Pojem  “domorodá ceremonie”obasuje a sdružuje množství hlubocecitlivých  a  vážnýchtémat.Většinu ceremonií není možné popsatkvůli jejich citlivémuposvátnému vztahu k přírodě a pokud oceremoniích mluvíme, musí nászasvědtit přímo domorodá místní osoba.

Ceremonie se konají přirůzných příležitostech, například je to oslavaVánoc, dovolených(“sit-down čas”), důležitých sezónních změn aspolečenských akcí.

Všechnyvíry a popisy ceremonií (snění )jsou individuálně vlastněny azůstávajíbezpečně chráněny pro všechny ostatní. Každý člen domorodéspolečnosti,který má takto příběh snění a jeho popis v  úschově,zajisťuje a má velkýúkol,aby si tyto informace správně pamatoval a abypodle nich správněcvičil rituály a  ceremonie.          

Muži a ženy měli různé role vceremoniích a tyto role byly různé vrůzných domorodých společenstvích.V mnohých oblastech muži dostávaliroli ochránců zvláštního duchovníhomísta kde ceremonie bylavykonávána. Tato role spočívala v tom, že ozmíněné zvláštní místomuselo být pečováváno, aby zvláštní duch mohlpokračovat ve svémživotě. Ženy byly ochránkyně zvláštních znalostí, kdyprostřednictvímsvého jazyka udržovaly velkou náboženskou a duchovnísílu.

Ceremonie a rituály mají mnoho různých forem. Některé jsoupouze projednu osobu, jiné zahrnují mnoho osob,včetně dětí. Někdy jsoupropotřeby ceremonií, či rituálů vytvořeny zvláštní a posvátnéobrazypředmětů kreslením do písku, nebo do země. Případně sepoužívajívýlisky, nebo řezbářská práce, figurky vymodelované z jílu,vyryté dodřeva, nebo do kůry stromů. To je důvod proč najdeme mnohozjizvenýchstromů v místech, kde se konaly posvátné ceremonie. Kurčitýmceremoniím a obřadům byly také vytvořeny specialní a  posvátnépísně atance.

Iniciační výbor

Tento rituál má učit mladéchlapce a dívky o právu kmene, o jejichzemi, o jejich duchovní víře–  starší předávají mladším veškeréznalosti, které tito potřebují,aby žili v domorodé společnosti jakodospělí.Tyto ceremonie jsou častovelmi  zdlouhavé, a někdy vefázích zkušebních, tedy ve fázi učení,zabírají  mnoho roků.
Jde o soukromý domorodý obřad velké důležitosti.

Právo mužů a právo žen

Strukturya povahy ceremonií u různých kmenů mohou být různé, alejejich základníkameny jsou podobné. Muži a ženy mají velmi odlišnérole v  životě vjejich domorodém společenství. Hlavní roli hrajerespekt k  jejichvlastnímu rodu, respekt mezi muži a mezi ženami,respekt k  jednotlivci,respekt k rodině ... To jsou stupně důležitosti v  domorodémzpůsobu života. Muži jsou “lovci” a ochráncižen, ženy jsou nositelkaminového života a ochránkyně rodinného krbu.

Pukumani - ceremonie

Výkontéto ceremonie zajistí, že duch mrtvé osoby odejde ze světaživých dosvěta duchů. Pukumani je slavnostní příležitost a poskytujeprostor proumělecký výraz formou písně, tance, soch a obrazů těla.Ceremonienastane přibližně šest měsíců po pohřbu zesnulého. Tiwi věří,že mrtváosobní existence ve světě živých není dokončená až dodokončeníceremonie. Finále Pukumani je vrchol série ceremonií, kterétradičněpokračují mnoho měsíců po pohřbu mrtvého.>

Kam dál?