KURZY SLOVENSKÉHO JAZYKA

Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Levická 3, 821 08 Bratislava 2, telefón: 00421/2/50 10 96 01, fax: 00421/2/50 10 96 40

e-mail: kurzy@dzsms.sk, website: www.dzsms.sk

Dom zahraničných stykov MŠ SR (ďalej len „DZS MŠ SR") si Vás dovoľuje informovať, že v termíne od 08.7.2007 do 04.08.2007 sa uskutoční 11. ročník letného kurzu slovenského jazyka pre krajanov v Banskej Bystrici. Kurz je určený krajanom z celého sveta, ktorí majú záujem o zdokonalenie sa v materinskom jazyku alebo o získanie základných poznatkov zo slovenčiny. Kurz pozostáva z 52 vyučovacích hodín slovenského jazyka, 52 vyučovacích hodín výberových tém, z horskej turistiky so sprievodcom a zo štyroch dní odbornej exkurzie po Slovensku.

Riadne vyplnenú záväznú prihlášku (o ktorú je možné požiadať prostredníctvom e-mailu: kurzy@dzsms.sk) s odporúčaním krajanskej organizácie, respektíve príslušného zastupiteľského úradu SR, je potrebné zaslať najneskôr do 25.5.2007 do DZS MŠ SR, Levická 3, 821 08 Bratislava, fax: 00421/2/50 10 96 40. 

Akceptačný list kandidáta zašle DZS MŠ SR priamo na adresu záujemcu. Jednou z podmienok akceptácie je minimálny vek 18 rokov. Pobytové náklady za účastníkov (strava, ubytovanie, poplatok za kurz, exkurzie a štipendium á 500,- Sk) hradí DZS MŠ SR. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia alebo účastník sám. Dovoľujeme si touto cestou upozorniť na nutnosť zdravotného poistenia účastníkov kurzu vo svojej krajine, nakoľko DZS MŠ SR nehradí liečebné náklady vzniknuté počas pobytu na Slovensku.

PhDr. Zlatica Havlíková, riaditeľka

Vážení krajania,

Kam dál?