Genuine Temporary Entrant

Žiadatelia o študentské víza do Austrálie musia slpniť podmienku "genuine temporary entrant (GTE)". Austrálsky imigračný úrad chce zamedziť zneužívaniu študentkých víz za účelom dlhodobého pobytu v Austrálii bez motívu štúdia a návratu do rodnej krajiny. Táto podmienky sa vzťahuje na všetkých žiadateľov. Imigračný úradník posudzuje, či okolnosti žiadateľa o víza naznačujú, že sa v Austrálii plánuje zdržať dočasne (nie trvalo). 

Úradník bude posudzovať okolnosti ako: 

Ekonomická situácia a životná úroveň v krajine pobytu

  • má žiadateľ dôvody na uprednostnenie štúdia v Austrálii pred SR/ČR resp pred US alebo Anglickom?
  • osobné dôvody na návrat do krajiny pôvodu (rodina, zamestnananie)
  • posudzuje sa ekonomická a politická situácia v krajine pôvodu (napr. politické nepokoje)
  • či má žiadateľ silný motív na imigráciu do Austrálie
  • relevantnosť zamýšľaného štúdia v Austrália k doterajšiemu vzdelaniu a pracovných skúseností študenta
  • aký (finančný) prínos bude mať študent po získaní autrálskeho vzdelania v krajine pôvodu

Tvoja imigračná história

  • predchádzajúce žiadosti o víza do Austrálie a iných krajín 
  • berú sa do úvahy zamietnuté alebo zrušené víza v minulosti

 Ak si nedovŕšil/a 18 rokov, budú sa brať do úvahy zámery tvojich rodičov alebo legálneho opatrovníka 

  • ak je žiadateľ o víza neplnoletý, budú sa brať do úvahy okolonosti rodiča, zákonného opratrovníka

Iné relevantné okolnosti

  • úradník posudzujúci žiadosť o študentské víza by mal vziať do úvahy akékoľvek iné okolnosti žiadateľa, ktoré múžu mať vplyv na žiadosť o študentské víza

Spracované podľa 

http://www.homeaffairs.gov.au/ 

Ministrerial Direction 69  

 

Kam dál?