Genuine Student (GS)

Žiadatelia o študentské víza do Austrálie musia slpniť podmienku "Genuine Student (GS)". Austrálsky imigračný úrad chce zamedziť zneužívaniu študentkých víz za účelom dlhodobého pobytu v Austrálii bez motívu štúdia. Táto podmienka sa vzťahuje na všetkých žiadateľov. Imigračný úradník posudzuje, či okolnosti žiadateľa o víza naznačujú, že sa v Austrálii neplánuje zdržať za účelom štúdia. 

Úradník bude posudzovať okolnosti ako: 

Ekonomická situácia a životná úroveň v krajine pobytu

  • má žiadateľ dôvody na uprednostnenie štúdia v Austrálii pred SR/ČR, resp. pred USA alebo Anglickom?
  • osobné dôvody na návrat do krajiny pôvodu (rodina, zamestnananie, vlastníctvo hnuteľných a nehnuteľných vecí)
  • posudzuje sa ekonomická a politická situácia v krajine pôvodu (napr. politické nepokoje)
  • či má žiadateľ silný motív na imigráciu do Austrálie
  • relevantnosť zamýšľaného štúdia v Austrálii k doterajšiemu vzdelaniu a pracovných skúseností študenta
  • aký (finančný) prínos bude mať študent po získaní autrálskeho vzdelania v krajine pôvodu

Tvoja imigračná história

  • predchádzajúce žiadosti o víza do Austrálie a iných krajín
  • berú sa do úvahy zamietnuté alebo zrušené víza v minulosti

Ak si nedovŕšil/a 18 rokov, budú sa brať do úvahy zámery tvojich rodičov alebo legálneho opatrovníka 

  • ak je žiadateľ o víza neplnoletý, budú sa brať do úvahy okolonosti rodiča, zákonného opratrovníka

Iné relevantné okolnosti

  • úradník posudzujúci žiadosť o študentské víza by mal vziať do úvahy akékoľvek iné okolnosti žiadateľa, ktoré môžu mať vplyv na žiadosť o študentské víza

Spracované podľa: 

http://www.homeaffairs.gov.au/ 
Ministrerial Direction 106  

 

Kam dál?