Regional Sponsored Migration Scheme - 187

187 víza sú permanentné víza. Firma môže sponzorovať svojho zamestnanca pre prácu v regionálnej Austrálii. Pretože Austrália potrebuje zvýšiť množstvo populácie v regionálnych oblastiach, žiadateľ nemusí spľňať tak striktné požiadavky, ako keď žiada o iné permanentné víza na základe kvalifikácie a pracovných skúseností.

O 187 víza sa žiada vždy v 2 krokoch

 1. zamestnávateľ najskôr nominuje pozíciu (profesiu), na ktorú chce sponzorovať zamestnanca
 2. keď je pozícia schválená, môže daný zamestnanec (alebo potencionálny zamestnanec) žiadať o 187 víza

Získať 187 víza je možné v tzv. 3 streamoch

 1. Stream pre zamestnanca, ktorý už aspoň 2 roky pracuje pre svojho zamestnávateľa ako držiteľ 457 alebo 482 víz (Temporary Residence Transition Stream)
 2. Stream pre zamestnanca, ktorý žiada o 187 víza priamo (tzv. Direct Entry Stream)
 3. Stream pre zamestnanca, ktorý žiada o 187 víza na základe špeciálne vyjednanej zmluvy medzi firmou a vládou Austrálie (tzv. Labour Agreement Stream)

1. Temporary Residence Transition Stream:

Požiadavky na úspešnú nomináciu:

 • firma musí byť v Austrálii a zákonne vykonávať svoj business (tj. nesmie byť len na papieri)
 • firma musela splniť záväzky vyplývajúce zo statusu sponzora vzťahujúce sa k požiadavkám na tréning zamestnancov
 • nominovaná pozícia musí byť v regionálnej Austrálii a firma tam musí prevádzkovať svoj business
 • nominovaná pozícia musí byť k dispozícii najmenej 2 roky na plný pracovný úväzok
 • pracovné podmienky a plat pre nominovanú osobu musí byť aspoň vo výške, aká je poskytovaná austrálskemu rezidentovi na rovnakej pracovnej pozícii na rovnakom mieste (minimálna mzda nie je stanovená)
 • firma musí identifikovať osobu a jej rodinných príslušníkov, ktorých chce nominovať
 • nominovaný zamestnanec musí pracovať na 457/482 vízach pre firmu aspoň 3 roky v období 4 rokov pred podaním žiadosti o nomináciu
 • nominovaná profesia musí byť rovnaká alebo veľmi blízka profesii, pre ktorú bol zamestnanec nominovaný na 457/482 víza

Požiadavky na úspešnú žiadosť o víza:

 • žiadosť musí byť podaná do 6 mesiacov od schválenia nominácie
 • pokiaľ daná pozícia vyžaduje registráciu alebo licenciu, zamestnanec ju musí mať, alebo splniť všetky predpoklady pre jej získanie
 • žiadateľ musí byť mladší ako 45 rokov, pokiaľ nemá výnimku, alebo menej ako 50, ak je držiteľom 457 víz
 • žiadateľ musí preukázať znalosť angličtiny na úrovni IELTS 6.0 zo všetkých komponentov, alebo mať výnimku (napr. 5 rokov štúdia v angličtine)
 • žiadateľ a rodinní príslušníci musia spľňať požiadavky na bezúhonnosť a absolvovať zdravotnú prehliadku
 

2. Direct Entry Stream:

Požiadavky na úspešnú nomináciu:

 • firma musí byť v Austrálii a zákonne vykonávať svoj business (tj. nesmie byť len na papieri)
 • firma musela splniť záväzky vyplývajúce zo statusu sponzora vzťahujúce sa k požiadavkám na tréning zamestnancov
 • firma musí mať voľnú pracovnú pozíciu, ktorá nie je umelo vytvorená pre potreby imigrácie
 • nominovaná profesia musí byť uvedená v MLTSSL alebo ROL liste
 • zamestnanec a jeho rodinní príslušníci by mali byť uvedení v nominácii
 • nominovaná pozícia musí byť k dispozícii najmenej 2 roky na plný pracovný úväzok
 • nominovaná pozícia musí byť v regionálnej Austrálii a firma tam musí prevádzkovať svoj business
 • regionálna vládna agentúra musí certifikovať, že firma potrebuje obsadiť pozíciu, ktorá nemôže byť obsadená vhodným kandidátom z austrálskeho trhu práce
 • pracovné podmienky a plat pre nominovanú osobu musí byť aspoň vo výške, aká je poskytovaná austrálskemu rezidentovi na rovnakej pracovnej pozícii

Požiadavky na úspešnú žiadosť o víza:

 • žiadosť musí byť podaná do 6 mesiacov od schválenia nominácie
 • pokiaľ daná pozícia vyžaduje registráciu alebo licenciu, zamestnanec ju musí mať, alebo splniť všetky predpoklady pre jej získanie
 • žiadateľ musí byť mladší ako 45 rokov, alebo mať výnimku (napr. vedec nominovaný austrálskou vládnou agentúrou)
 • žiadateľ musí preukázať znalosť angličtiny na úrovni IELTS 6.0 zo všetkých komponentov, alebo mať výnimku (napr. zamestnanec ktorého príjem je daný navyššou sadzbou dane z príjmu)
 • žiadateľ musí mať kvalifikáciu vykonávať nominovanú profesiu, v niektorých prípadoch musí žiadateľ predkladať skills assessment (obvykle sa jedná o učňovské profesie, ktorých kvalifikáciu žiadateľ nezískal v Austrálii)
 • žiadateľ musí mať odpracované najmenej 3 roky na plný pracovný úväzok v rovnakej alebo veľmi blízkej profesii
 • žiadateľ a rodinní príslušníci musia spľňať požiadavky na bezúhonnosť a absolvovať zdravotnú prehliadku
 

3. Labour Agreement:

Požiadavky na nomináciu i žiadosť o víza sú predmetom zmluvy medzi firmou a vládou Austrálie. Labour Agreement sa používa predovšetkým v prípadoch, kde zamestnávateľ potrebuje naplniť pozície, ktoré vyžadujú nizšiu kvalifikáciu (väčšinou profesie, ktoré sa nenachádzajú v MLTSSL liste). Podmienkou zostáva vek menej ako 45 rokov a mať odpracované najmenej 3 roky na plný pracovný úväzok v rovnakej alebo veľmi blízkej profesii.

Zdroj: http://www.homeaffairs.gov.au/  | Tara Kennedy, Registered Migration Agent 0532254

Tento článok je spracovaný podľa stránky http://www.ozhome.info a G8M8 neberie zodpovednosť za nepresnosti v preklade.

Platné k 01.05.2022

Kam dál?